کمپرسور باد
چاقو ضامن دار

دنبال راه حل

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

طوطی من هنوز کلاس اوله